Back

ⓘ સામાજિક એટલે વ્યક્તિઓ અથવા સમૂહો વચ્ચેની આંતરક્રિયાત્મક પરિસ્થિતિ. ભૌતિક હાજરી ન હોય તો પણ એક વ્યક્તિના વર્તન પર અન્ય વ્યક્તિ અથવા સમુહનું હોવું અસર કરે ત્યારે ..
                                               

ભિખારી ઠાકુર

ભીખારી ઠાકુર ભોજપુરીમાં ભારતીય કવિ, નાટ્યકાર, ગીતકાર, અભિનેતા, લોક નૃત્યાંગના, લોક ગાયક અને સામાજિક કાર્યકર હતા, તેઓને ભોજપુરી લંગૌઝમાં સૌથી મહાન લેખક તરીકે માનવામાં આવતા અને સૌથી લોકપ્રિય લોક હતા. પૂર્વાંચલ અને બિહારના લેખક. તેમને ઘણીવાર "ભોજપુરીનો શેક્સપીયર" અને "રાય બહાદુર" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમની કૃતિઓમાં એક ડઝનથી વધુ નાટકો, એકપાત્રી નાટક, કવિતાઓ, ભજનો છે જે 29 પુસ્તકો તરીકે છાપવામાં આવ્યા છે. તેમની નોંધપાત્ર કૃતિઓ બિડેસિયા, ગબરગીચોર, બેટી બેચવા અને ભાઈ બિરોડ છે, ગબરગીચોર તુલના હંમેશાં બર્ટોલટ બ્રેચના નાટક ધ કાકેશિયન ચાક સર્કલ સાથે કરવામાં આવે છે. તેઓ બિડેસિયા લોક થિયેટર પરંપરાના ...

                                               

ગણેશ શંકર વિદ્યાર્થી

ગણેશ શંકર વિદ્યાર્થી એક ભારતીય પત્રકાર અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા હતા. તેઓ હિન્દી સમાચારપત્ર પ્રતાપ ના સંસ્થાપક તંત્રી તરીકે જાણીતા છે.

                                               

વિશ્વ સાયકલ દિવસ

એપ્રિલ ૨૦૧૮માં, યુનાઇટેડ નેશન્સની સામાન્ય સભાએ ૩ જૂનને આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ સાયકલ દિવસ તરીકે ઘોષિત કર્યો હતો. વિશ્વ સાયકલ દિવસ માટેના ઠરાવ મુજબ: "સાયકલ જે વિશિષ્ટ, દીર્ઘતા અને વૈવિધ્ય ધરાવતું અને ૨ સદીઓથી ઉપયોગમાં રહેલું સરળ, સસ્તું, વિશ્વસનીય, સ્વચ્છ અને પર્યાવરણને યોગ્ય ટકાઉ પરિવહન માધ્યમ છે."

                                     

ⓘ સામાજિક

સામાજિક એટલે વ્યક્તિઓ અથવા સમૂહો વચ્ચેની આંતરક્રિયાત્મક પરિસ્થિતિ. ભૌતિક હાજરી ન હોય તો પણ એક વ્યક્તિના વર્તન પર અન્ય વ્યક્તિ અથવા સમુહનું હોવું અસર કરે ત્યારે તે સામાજિક સ્થિતિ બને છે. આમ, સામાજિક સંજ્ઞા બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિ અથવા જૂથોના હોવાથી કંઈક વિશેષ એવી તેમની આંતરક્રિયામાંથી ઉપસતી પરિસ્થિતિનો નિર્દેશ કરે છે.

                                     
  • જણ વ ય ક શ ક ષણન સ મ જશ સ ત ર એ વ યક ત જ સ મ જ ક પ રથ ઓ, સ મ જ ક સમ હ અન સ મ જ ક પ રક ર ય ઓ ત મજ સ મ જ ક સ બ ધ મ રફત અન ભવ મ ળવ છ અન અન ભવ ન
  • ત રણ પ રક રન સ વ ન વ ભ વન ઓ આપ લ છ ભ ત ક સ વ material self સ મ જ ક સ વ social self અન આત મ ક સ વ spiritual self જ ષ વ દ ય તભ ઈ
  • ધર મમ પવ ત ર ફળ મન ય છ અન મ દ રમ ભગવ નન ધર વ ય છ ત મ જ ઘણ ધ ર મ ક, સ મ જ ક પ રસ ગ મ ત ન ઉપય ગ થ ય છ ન ર ય ળન ત લન ક પર લ તર ક ઓળખવ મ આવ
  • સ મ હ ક મ ત ય વગ ર ત ન ઓછ જ ણ ત પદ ધત ઓ છ આપઘ ત એ વ યક ત ગત અન સ મ જ ક ગ ન બન છ આપઘ ત કર વવ અથવ આપઘ ત કરવ મ ટ ક ઈન પ ર રવ ત પણ ભ રતમ
  • સ મ જ ક કરણ અથવ સ મ જ કરણ અથવ સમ જ કરણ એ વ યક ત ન સ મ જ ક બન વત પ રક ર ય છ આ પ રક ર ય દ વ ર વ યક ત પ ત ન સમ જન વ ચ ર મ ન યત ઓ, મ લ ય અન
  • ય ગદ ન સ હ ત ય, શ ક ષણ અન કલ પ રત ય વધ ર હત ત મન પ ત રએ પણ દ વગઢન સ મ જ ક સ સ ક ત ક અન વ જ ઞ ન ક વ ક સ મ ટ ય ગદ ન આપ ય હત વસ ત ગણતર
  • ભગવ ન દ સ જ ન ય આર - સપ ટ મ બર ભ રત ય થ ઓસ ફ સ ટ અન સ મ જ ક ક ર યકર હત થ ડ સમય ત ઓએ બ ર ટ શ ભ રતન ધ ર સભ મ પણ સ વ આપ ત ઓ ભ રતન
  • લશ કર ખર ચ સ તમ ક રમ આવ છ દ શમ જ વનધ રણન ઉચ ચ વ ક સ થય છ અન સ મ જ ક સ રક ષ ન એક વ ય પક પ રણ લ ન સ થ પન કર છ ત ય ર પ યન બ બત મ મ ખ ય
  • સ સ થ છ જ ન જ ણ ત ઉદ દ શ મ આ તરર ષ ટ ર ય ક યદ આ તરર ષ ટ ર ય સલ મત સ મ જ ક પ રગત મ નવ અધ ક ર ન દ રષ ટ એ સહક ર આગળ ધપ વવ અન વ શ વ શ ત હ સલ

Users also searched:

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ 10, સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ 6, સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ 7, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત, સામાજિક પરિવર્તન,

...
...
...