Back

ⓘ ફ્રાન્સ યુરોપ ખંડના નૈઋત્ય ખૂણામાં આવેલો એક દેશ છે. આ દેશની રાજધાની પૅરિસ ખાતે આવેલી છે. ફ્રાન્સ દેશ તેની કલા સંસ્કૃતિ તથા ખાણી-પીણીની સંસ્કૃતિ માટે જગતભરમાં જા ..
                                               

સિવિલ એવિએશન રાષ્ટ્રીય શાળા

સિવિલ એવિએશન નેશનલ સ્કૂલ ફ્રેન્ચ જાહેર એરોનોટિકલ 1949 માં સ્થાપના અને તુલોઝ આધારિત યુનિવર્સિટી છે. 1 જાન્યુઆરી 2011 થી તે સૌથી યુરોપિયન ઉડ્ડયન સ્કૂલ છે. શાળા ફ્રાન્સ AEROTECH ભાગ છે.

                                               

પિરામીડ

પિરામિડ એક એવા ભૌમિતિક આકારનું નામ છે જેની એવી ઈમારત છે જેની બહારની સપાટી ત્રિકોણાકાર હોય છે અને તેની ટોચ એક સામામ્ય બિંદુ પર મળે છે, આવા ભૌમિતિક આકારના સ્થાપત્યોને પણ પિરામિડ તરિકે ઓળખવામાં આવે છે. પિરામિડનો આધાર મોટે ભાગે ત્રિકોણાકાર અથવા ચતુર્ભુજાકારે હોય છે. આમ પિરામિડને સામાન્ય રીતે ચાર કે પાંચ ફલક હોય છે પિરામિડની રચના એવી હોય છે કે જેમાં મોટાભાગનું વજન જમીન થી નજીક રહે છે, જેથી ઊંચાઈ વધતાં ઓછું અને ઓછું વજન નીચે તરફ દબાણ કરે છે આને લીધે પ્રાચીન કાળની સભ્યતાના લોકોને સ્થિર મજબૂત ઇમારત રચવાનુ સરળ બન્યું. હજારો વર્ષો સુધી પૃથ્વી પર સૌથી મોટા ચણતર તરીકેનું માન પિરામિડને મળ્યું છે. પ્રથમ ...

ફ્રાન્સ
                                     

ⓘ ફ્રાન્સ

ફ્રાન્સ યુરોપ ખંડના નૈઋત્ય ખૂણામાં આવેલો એક દેશ છે. આ દેશની રાજધાની પૅરિસ ખાતે આવેલી છે. ફ્રાન્સ દેશ તેની કલા સંસ્કૃતિ તથા ખાણી-પીણીની સંસ્કૃતિ માટે જગતભરમાં જાણીતો છે. દરવર્ષે અસંખ્ય પર્યટકો આવે છે.

                                     
  • ફળદ ર પત ન સ ન ર ન ર મળત અન ર ષ ટ રન ખન જ સ પત ત ન અન લ લ ર ગ ફ ર ન સ પ સ થ આઝ દ મ ળવવ ન સ ઘર ષમ વહ લ રક તન સ ચક છ હ લન ધ વજ મ ર ચ
  • લ લ ઝ ય ધર વત પ ચ ખ ણ વ ળ સ ત ર ઉમ રવ મ આવ ય જ ય ર મ ર ક ક ફ ર ન સ અન સ પ નન શ સન હ ઠળ હત ત ય ર આ ધ વજન ક યમ ર ખવ મ આવ ય હત જ ક
  • બર બ ન વ શન છ લ લ ર જ અન લ ઈ મ ન પ ત ર હત ત ણ થ સ ધ ફ ર ન સ પર શ સન કર ય હત ફ ર ન ચ ક ર ત દરમ ય ન ર જ શ હ ન બ દ થઈ હત અન
  • પર ણ મ બ ર ટ શ સ મ ર જ ય ન મ ટ ભ ગન ર ષ ટ ર અન ર ષ ટ રક ળ દ શ અન ફ ર ન સ દ વ ર જર મન પર ય દ ધન ઘ ષણ ન સ થ સ મ ન ય ર ત સપ ટ મ બર, ન
  • ભ જનસમ ર ભ વખત આ ર લગ ડ મ ટ ભ ગ પ ણ ઓ પ રસત આગળ વધ છ આ ઉપર ત ઇટ લ ફ ર ન સ ચ ન અન અન ય ઘણ દ શ મ થ લવ ય લ દ ર લભ કલ ક ત ઓ પણ અહ છ
  • શ ક ષણ સ ટ કહ મમ થય ય વ વસ થ મ રસ યણશ સ ત ર અન ઈજન ર ન અભ ય સ મ ટ ફ ર ન સ અન અમ ર ક મ રહ ય ત મન મ ખ ય ઓળખ રસ યણશ સ ત ર ઈજન ર, વ ય પ ર અન
  • દ ત વ યક ત ન મ થ ધડથ અલગ થઈ ય ત ર પ સ ર ખ લ ટ પલ મ પડ છ ફ ર ન સ ગ લ ટ નન ઉપય ગ મ ટ જ ણ ત હત ખ સ કર ન ફ ર ન ચ ક ર ત દરમ ય ન ક ર ત ન
  • આફ ર ક 1914 - 1916 મ સ પ ટ મ ય મ 1914 - 1918, ઇજ પ ટ 1915, ગ લ પ લ 1915, ફ ર ન સ અન ફ લ ન ડર સ 1915, ક ટ અલ અમ ર 1915 પ લ સ ટ ઇન 1916 - 1918 ત ગ ર સ 1916
  • ન ગર ક અધ ક ર અન મ ક ત ઓન ખ ત ર આપ હત 19મ સદ મ ય ન ઇટ ડ સ ટ ટ સ ફ ર ન સ સ પ ન, બ ર ટન, મ ક સ ક અન રશ ય પ સ થ જમ ન ખર દ અન ટ ક સ સ પ રજ સત ત ક

Users also searched:

...
...
...