Back

ⓘ ભરૂચ જિલ્લો મધ્ય ગુજરાતમાં આવેલો જિલ્લો છે. પ્રાચીન શહેર ભરૂચ, ભરૂચ તાલુકા અને જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે. ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી નર્મદા આ જિલ્લામાંથી પસાર થાય છે. ..
ભરૂચ જિલ્લો
                                     

ⓘ ભરૂચ જિલ્લો

ભરૂચ જિલ્લો મધ્ય ગુજરાતમાં આવેલો જિલ્લો છે. પ્રાચીન શહેર ભરૂચ, ભરૂચ તાલુકા અને જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે. ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી નર્મદા આ જિલ્લામાંથી પસાર થાય છે.

ભરુચ જિલ્લો ભારત દેશની પશ્ચિમ પટ્ટી પરનું અગત્યનું ઔદ્યોગિક મથક બન્યો છે. ભરૂચ જિલ્લામાં આવેલ અંકલેશ્વર એક ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર છે. આ ઉપરાંત ભરૂચ ખાતે રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગ, દહેજ ખાતે પેટ્રોલિયમ તેમ જ રસાયણ ઉદ્યોગ અને ઝઘડીયા ખાતે જી.આઇ.ડી.સી. ખૂબ જ મોટા પાયે વિકસિત થયા છે.

                                     

1. ભૂગોળ

ભરૂચ જિલ્લો ઉત્તર અક્ષાંશ ર૧ ૦ રપ ૪પ" અને પૂર્વ રેખાંશ ૭ર ૦ ૩૪ ૧૯" દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવેલો છે. ઉત્તરમાં ખેડા જિલ્લો અને વડોદરા જિલ્લો, પૂર્વમાં ધૂળે પશ્ચિમ ખાનદેશ જિલ્લો, પશ્ચિમે ખંભાતના અખાતના કિનારાનો લગભગ ૮૭ કિ. મી. જેટલો પટ અને દક્ષિણે સુરત જિલ્લાથી આ જિલ્લો ઘેરાયેલો છે. મહી નદી અને નર્મદા નદી આ જિલ્લાને અનુક્રમે આણંદ જુનો ખેડા જિલ્લો અને વડોદરા જિલ્લાથી અલગ પાડે છે. જિલ્લાનો ભૌગોલિક વિસ્તાર ૯૦.૩૮ ચોરસ કિ.મી. છે, જે રાજયના કુલ વિસ્તારના ૪.૬૧ ટકા જેટલો થાય છે. ભરૂચ જિલ્લામાં ૧૦૦ કિ.મી. લાંબો દરિયાકાંઠો છે, જેના ઉપર ભરૂચ મઘ્યમ કક્ષાનું તથા દહેજ, કાવી અને ટંકારી નાની કક્ષાનાં બંદરો છે

                                     
  • છ જ હજ ર પ સ આવ લ છ સ રતન આસપ સ ત પ જ લ લ ભર ચ જ લ લ વલસ ડ જ લ લ નર મદ જ લ લ નવસ ર જ લ લ અન ડ ગ જ લ લ આવ લ છ જ ય ર પશ ચ મ અરબ
  • વ લ ય દક ષ ણ ગ જર ત ન ભર ચ જ લ લ ન વ લ ય ત લ ક ન મ ખ યમથક છ અહ થ અ કલ શ વર થ સ ગબ ર જત ર જ ય ધ ર મ ર ગ પસ ર થ ય છ વળ ઝઘડ ય મ ગર ળ
  • વ લ ય ત લ ક ગ જર ત ર જ યન ભર ચ જ લ લ ન ત લ ક છ વ લ ય આ ત લ ક ન મ ખ ય મથક છ આ ત લ ક ન લ ક મ મ ખ ય વસ ત આદ વ સ ઓન છ જ મ મ ખ યત વ વસ વ
  • વડ દર થ જ બ સર જત ર જ ય ધ ર મ ર ગ પસ ર થ ય છ વળ વડ દર કરજણ, પ લ જ, ભર ચ દહ જ સ થ ર જ યમ ર ગ પ દર જ ડ ય લ છ અહ ન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત
  • ગ લ ડન બ ર જ ભર ચ શહ રમ નર મદ નદ પર અ ગ ર જ એ બન વ લ પ લ દન પ લ છ આ પ લ ડ સ મ બર થ ર જ સર જ ન હ ક શ ન ર પર ખ મ જબ ત ય ર કરવ ન શર આત થય લ
  • દ શન ગ જર ત ર જ યન મધ યદક ષ ણ ભ ગમ આવ લ ભર ચ જ લ લ મ આવ લ ક લ નવ ત લ ક ઓ પ ક ન એક એવ ભર ચ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ અહ ન લ ક ન વ યવસ ય
  • પ ર ત સ હન આપ રહ છ જ લ લ વ સ ત ર કચ છ, વ સ ત ર: ચ ક મ જ લ લ વસત અમદ વ દ, વસત પ લ ગ લ ડન બ ર જ ભર ચ પ સ નર મદ નદ પર
  • ઝઘડ ય ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન ભર ચ જ લ લ ન ઝઘડ ય ત લ ક ન મ ખ ય મથક છ અહ મ ટ ભ ગન વસ ત આદ વ સ ઓન છ ઝઘડ ય અ કલ શ વરથ
  • ક ઠ ત ભર ચ ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન મધ યદક ષ ણ ભ ગમ આવ લ ભર ચ જ લ લ મ આવ લ ક લ નવ ત લ ક ઓ પ ક ન એક એવ ભર ચ ત લ ક મ
  • ગ મ ત ભર ચ ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન મધ યદક ષ ણ ભ ગમ આવ લ ભર ચ જ લ લ મ આવ લ ક લ નવ ત લ ક ઓ પ ક ન એક એવ ભર ચ ત લ ક મ

Users also searched:

જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ભરૂચ, ભરૂચ જીલ્લા પંચાયત, ભરૂચ નો ઈતિહાસ,

...
...
...