Back

ⓘ અશોક ચક્ર, પુરસ્કાર. અશોક ચક્ર પુરસ્કાર ભારત સરકાર દ્વારા એનાયત કરવામાં આવતો શાંતિના સમય માટેનો સૌથી ઊચ્ચ વીરતા પુરસ્કાર છે. આ સન્માન સૈનિકો અને અસૈનિકો પૈકી ફર ..
અશોક ચક્ર (પુરસ્કાર)
                                     

ⓘ અશોક ચક્ર (પુરસ્કાર)

અશોક ચક્ર પુરસ્કાર ભારત સરકાર દ્વારા એનાયત કરવામાં આવતો શાંતિના સમય માટેનો સૌથી ઊચ્ચ વીરતા પુરસ્કાર છે. આ સન્માન સૈનિકો અને અસૈનિકો પૈકી ફરજ દરમિયાન બતાવેલી અસાધારણ વીરતા અથવા બહાદુરી, શૂરવીરતા અથવા બલિદાન માટે એનાયત કરવામાં આવે છે. આ પુરસ્કાર મરણોપરાંત પણ આપવામાં આવતો હોય છે. આ પુરસ્કાર યુદ્ધના સમયે ભારતીય સેનાના સૈનિકોને ફરજ પર બતાવેલી અપ્રતિમ બહાદુરી અને વીરતા માટે આપવામાં આવતા ઊચ્ચ સન્માન પરમવીર ચક્ર પુરસ્કાર જેટલો જ ઊચ્ચ દરજ્જાનો તથા મહત્વનો પુરસ્કાર ગણાય છે.

સૌ પ્રથમવાર ઇ. સ. ૧૯૫૨ના વર્ષમાં નાયક નર બહાદુર થાપાને આ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી જ આ પુરસ્કાર એનાયત કરવાની પરંપરા શરૂ કરવામાં આવી હતી, જે આજદિન સુધી ચાલુ રહી છે.

                                     
  • સમ ર ટ અશ ક દ વ ર બન વડ વવ મ આવ લ મ ટ ભ ગન શ લ લ ખ પર પ ર ય એક ચક ર પ ડ ન ચ ત ર ક તર ય લ જ વ મળ છ જ ન આપણ અશ ક ચક ર કહ એ છ એ. આ ચક ર ધર મચક રન
  • ચક ર પ રસ ક રન સમ ન દરજ જ ન તથ મહત ત વન પ રસ ક ર ગણ ય છ અશ ક ચક ર પરમવ ર ચક ર મહ વ ર ચક ર વ ર ચક ર ક ર ત ચક ર શ ર ય ચક ર ક ર ત ચક ર પ રસ ક ર
  • ઊચ ચ સન મ ન પરમવ ર ચક ર પ રસ ક ર પછ ન સ થ ઊચ ચ દરજ જ ન તથ મહત વન પ રસ ક ર ગણ ય છ અશ ક ચક ર પરમવ ર ચક ર મહ વ ર ચક ર વ ર ચક ર ક ર ત ચક ર શ ર ય ચક ર
  • ઊચ ચ સન મ ન ક ર ત ચક ર પ રસ ક ર પછ ન સ થ ઉચ ચ દરજ જ ન તથ મહત વન પ રસ ક ર ગણ ય છ અશ ક ચક ર પરમવ ર ચક ર મહ વ ર ચક ર વ ર ચક ર ક ર ત ચક ર શ ર ય ચક ર
  • લ લ શહ દ થય ત ન મ ટ ત મન ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર પ રસ ક ર મ ત ય પર ય ત એન યત કર ય હત મ લ લ જમ મ અન ક શ મ ર
  • ક ર યવ હ મ શહ દ થય હત ત મન વ રત મ ટ ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ પ રસ ક ર અશ ક ચક ર એન યત કર ય હત ત મન જન મ ફ બ ર આર ન ર જ પ ત ન વ ત ત લ ફ ટ
  • ન ર જ ન ય ક ત કર ય હત ત મન ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર એન યત કર ય હત હ લમ ત ઓ ભ રત ય સ ન ય અક દમ ખ ત ફરજ બજ વ રહ ય
  • ત ન સ ન ક ન થ વધ વ રત પ રસ ક ર અન પ રશસ ત પત ર મળ લ છ જ મ એક અશ ક ચક ર દસ મહ વ ર ચક ર અન બ ક ર ત ચક ર સ મ લ છ મ લદ દ ખ વ સ ત રન
  • જ ક લ ઈ, અશ ક ચક ર ક પ ટન ક શ ગ ક લ ફ ર ડ ન નગ ર મ, જ ક લ ઈ, મરણ પર ત, મહ વ ર ચક ર ક રગ લ ય દ ધ ન યબ સ બ દ ર ચ ન લ લ, અશ ક ચક ર વ ર ચક ર સ ન મ ડલ

Users also searched:

...
...
...